Nederlands English

Certificeringen

De medewerkers zijn gecertificeerd op werkzaamheden vastgesteld volgens CCvD-VCA en door de SSVV gepubliceerd in de Gids Opleidingen Risicovolle Werken en daardoor ook erkend voor de petrochemische industrie. Wij werken volgens de ISO 9001-2008 en VCA* norm.

De NEN 4400-1 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk).
VRO Certification is voor deze norm een geaccrediteerde certificatie-instelling en toetst ondernemingen op naleving van de norm.

Een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming onderscheidt zich door periodieke inspecties op de naleving van een groot aantal wetten. Dit zijn wetten die betrekking hebben op afdrachten en invorderingen in relatie tot o.a. loon- en omzetbelastingen en sociale verzekeringspremies, identiteitsvaststelling en arbeidsgerechtigdheid (Wet op de identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen) en Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (Wml).

NEN 4400-1 stelt eisen aan:

 • de onderneming
 • de administratie
 • de personele administratie
 • de loonadministratie
 • de financiële administratie
 • in- en doorleensituaties en uitbesteding van werk

Een gecertificeerde onderneming voldoet aan de norm indien die als zodanig geregistreerd staat in het openbaar Register Normering Arbeid. Raadpleeg www.normeringarbeid.nl voor inzage. Het register wordt beheerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA toetst de norm o.a. aan de actuele wetgeving en sluit convenanten met overheid en instellingen in het belang van geregistreerden.

De norm vormt een basis voor betrouwbaar ondernemen. De overheid “beloont” steeds meer NEN 4400-1 geregistreerde ondernemingen door het aanbieden van faciliteiten zoals bijv. het aanvragen van Burger Servicenummers voor in het buitenland wonende arbeidskrachten.

ISO 9001 : 2008
De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat.
Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie dient te zorgen voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van de klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden.
Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde wijze aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) werkt.
De ISO 9001:2008-norm bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 • Eisen aan kwaliteitsmanagementsystemen
 • Verantwoordelijkheid van het management
 • Management van middelen
 • Klantgerelateerde processen
 • Meting, analyse en verbetering

Het VCA-certificaat
Opdrachtgevers willen de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken zoveel mogelijk bij hun toeleveranciers en opdrachtnemers leggen.
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet -en regelgeving zoals bijvoorbeeld de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.
VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
Een VCA certificaat kan worden verkregen wanneer een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.