Nederlands English

HVK

Een Hoger Veiligheidskundige (HVK) signaleert, informeert en adviseert het verantwoordelijke management van een bedrijf of project met betrekking tot de beleidsvoering inzake veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu alsmede kwaliteit en Arbo aangelegenheden. Hierbij ligt het accent op de veiligheidskundige risico’s die door uw onderneming gegenereerd worden.

Tevens onderhoudt een HVK’er contacten over en met aanverwante deskundigen op het gebied van arbeidshygiëne en ergonomie, alsmede met eventueel de Arbodienst of Arbeidsinspectie.

Het beoordelen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en naar aanleiding hiervan het opstellen van VGM plannen, het uitvoeren van een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO), organiseren en geven van voorlichtingsbijeenkomsten, het uitvoeren van inspecties en controles, opzetten en adviseren op het gebied van BHV kunnen behoren tot het takenpakket van een HVK’er.

De werkzaamheden die een HVK’er verricht zijn pro-actief, gericht op voorkomen en beheersen van mogelijk risico’s. Deze werkzaamheden zijn niet middel- maar doelgericht.

De bijdrage van de HVK’er wordt gekenmerkt door een zelfstandig oordeel binnen het kader van zijn deskundigheid. Deze deskundigheid is gebaseerd op een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving met daarnaast voldoende expertise om bij zijn advisering op een verantwoorde wijze af te kunnen wijken van de door de Overheid geformuleerde richtlijnen.